Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

בית משפט לתביעות קטנותבית משפט שרק בני אדם בשר ודם יכולים לתבוע בו עד סכום של כ 33800 אלף ₪ (מתעדכן מעת לעת). ניתן לתבוע יחידים ותאגידים.

ההליך הנ"ל נועד להוזיל הליכים ולזרז אותם כאשר מדובר בתביעות, פשוטות ובעלות סכום תביעה קטן יחסית, והאגרה בהתאם זולה יותר (1 אחוז).

לכן בהליך זה של בית משפט לתביעות קטנות, פרט לחריגים, אדם מן היישוב לא רשאי להגיע עם עורך דין לדיון. החריגים הם: כאשר יש מכשול בריאותי, או של שפה של האדם לייצג את עצמו ואז ניתן לבקש אישור מבית המשפט שיתיר לנתבע/לתבוע להיות מיוצג על ידי עורך דין בדיון. יש לשים לב, שכאשר צד אחד מיוצג- בית המשפט ייטה להסכים גם לייצוג של הצד השני.

כאשר אדם מהיישוב, תובע חברה גדולה - נוצר חוסר שווין מסוים , מכיוון שלחברות גדולות, יש מחלקות משפטיות שיכולות להתמודד עם כל התביעות, כמו חברות הביטוח, שיש להן מייצגים קבועים בהליכים אלה- אשר לרוב הם משפטנים שניסיונם בהליך זה יוצר יתרון לא הוגן כלפי אזרח מהיישוב.

בהחלט מותר להסתייע בעורך דין להליך ההכנה והגשת כתב התביעה בבית משפט לתביעות קטנות, אשר יעזור לנו להתמודד עם הצד השני והמכשולים שיציב בהמשך. כאמור, במידה והנתבע הוא תאגיד סביר להניח שהוא יעמיד ייצוג מקצועי עתיר ניסיון ע"י "עיקוף בירוקרטי", בכך שהמייצג הוא עובד רשום בחברה הנתבעת.

מכיוון שהמטרה של בית המשפט לתביעות קטנות היא לזרז ולהוזיל הליכים, לוחות הזמנים שונים.

כתב הגנה והגשת תשובה להודעת צד ג' יש להגיש תוך 30 יום, מהרגע שהומצא כתב תביעה/כתב תביעה שכנגד ולא תוך 60 כמו בהליך רגיל.

כתב תשובה לכתב ההגנה יש להגיש תוך 15 יום.

זהו אחד ההליכים היחידים בעולם המשפט הישראלי, שאין זכות ערעור קנויה אלא שיש לבקש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום.

סמכות מקומית בתביעות קטנות.

כמו בכל כללי הסמכות במשפט האזרחי, לרוב התובע ילך אחרי הנתבע. ז"א שיש לתבוע בבית המשפט שבאזור שיפוטו של מקום מגוריו או עסקו של הנתבע. ישנה אופציה לתבוע במקום בו נוצרה ההתחייבות, או במקום שנמסר הנכס, או במקום בו נעשה המחדל או המעשה שבגינו תובעים.

סמכות בעקבות פרסום או מסחר ברשת האינטרנט

כאשר התביעה נובעת ממסחר באינטרנט או פרסום באינטרנט, ניתן לתבוע גם במקום מגוריו או עסקו של התובע

אופן הדיון

לרוב המשפט ייגמר בדיון אחד.

מכיוון שהרציונל של בית משפט זה הוא להוזיל ולזרז הליכים, לפי סעיף 13 לתקנות השיפוט לתביעות קטנות- השופט ייקבע את סדר הטיעונים והבאת הראיות.

יש עד 7 ימים לפרסם פסק דין והוא יהיה מנומק בצורה תמציתית.

ישנה גם אופציה להסכים על ניתנת פסק דין על דרך הפשרה- שמאפשרת לשופט לפסוק כרצונו.

הליך מקוצר לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט - ייתכן מקרה שבו השופט יציע לפסוק לפי סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט. הסכמת הצדדים לפסיקה לפי סעיף 79(א) מסמיכה את השופט לפעול לפי שיקול דעתו והמסמכים בתיק. לפסוק שלא בנוכחות הצדדים וללא הנמקה בתיק. היתרון הוא שלרוב מקבלים את הפסק דין באותו יום. חשוב לזכור, במקרה שיש ספק בטיב ובעוצמת הראיות או בצדקת התביעה – ויש רצון של מי מהצדדים לערער, רצוי להימנע מהליך זה. פסק הדין הנמסר בהתאם להליך זה הינו חלוט (סופי) ולא ניתן לערער עליו.

0 comments

Comments


bottom of page