Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

הוצאות משפט

הוצאות משפט.

לא רק בסוף הדרך.

הוצאות המשפט מוטלות על הלקוח, וגם נזקפות לטובתו בהתאם לחוק. (ישנה אפשרות להסכים עם עורך הדין שהוא יהיה זכאי לקבל את ההוצאות ככל שייפסקו).

בהליכים אזרחיים יש פעמים רבות צורך בהגשת בקשות ביניים לאורך ההליך שאינו קצר . את רוב הבקשות שמוגשות ולא נדחות על הסף, בית המשפט מעביר לתגובה של הצד השני.

מתוך הבנה כי כל בקשה ותגובה מייצרות עבודה והוצאות לצדדים.

בתקנות סדר דין האזרחי שנכנסו לתוקף בשנת 2021, יש עידוד לשופט לפסוק הוצאות משפט, בגין כל החלטה על בקשת ביניים, מבלי להשפיע על התוצאה הסופית בתיק.

סוגי הבקשות הן רבות ומגוונות , השיקול מאחורי כל בקשה ותגובה הוא בהתאם לאסטרטגיה הכללית של ניהול התיק.

להחלטות בבקשות ותגובות ביניים, יש לרוב השפעה אסטרטגית ולעיתים יותר רחוקות גם השפעה כלכלית על ניהול ההליך .

מצורפות בזאת שתי החלטות, בבקשות ביניים שהתקבלו ממש היום לטובת לקוחות המשרד.

(מצ"ב - החלטה בבקשה להעברת דיון עקב חוסר סמכות מקומית במסגרתה נפסקו ללקוח המשרד 2900 ש"ח, והחלטה בגין תגובה על בקשת לזמן עדים במסגרתה נפסקו 1500 ש"ח ללקוח המשרד).

0 comments

Comentarios


bottom of page