Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

מהו חוזה אחיד ?חוק החוזים אחידים משנת 1982, נועד להגן על הצד החלש בחוזה כאשר הוא מגדיר חוזה אחיד בצורה ברורה :

"חוזה אחיד" – נוסח של חוזה שתנאיו, כולם או מקצתם, נקבעו מראש בידי צד אחד כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין אנשים בלתי מסויימים במספרם או בזהותם;

ז"א אומרת שללקוח לא הייתה יכולת מיקוח על החוזה- והיה עליו לבחור אם הוא מקבל את החוזה כלשונו או מוותר על העסקה.

יש לשים לב שלמרות שכתוב "בינו לבין אנשים"- הלקוח הוא לא תמיד איש בשר ודם והוא יכול להיות תאגיד לפעמים.

תוך הבנת פערי הכוחות בחוזים מסוג זה, החוק מקנה הגנה יתרה ללקוח בחוזה מסוגים אלו- תוך כללים שתפקידם לאזן את פערי הכוחות . לדוגמא, חוק החוזים אחידים, מונה מצבים בהם יש חזקה שתנאי הוא מקפח ונותן יתרון לא הוגן- לספק הגדול והחזק.

במצבים שעולה חשש לתנאי מקפח, ניתן לפנות אל אחד הגופים המנויים בסעיף 16 לחוק החוזים האחידים כדוגמת- היועץ המשפטי לממשלה, הממונה על הגנת הצרכן, רשות ציבורית וארגוני לקוחות שאישר שר המשפטים לבקש, מבית הדין לחוזים אחידים את ביטול התנאי המקפח.

במצב שיש הפרת חוזה ותביעה בעקבותיה, במידה שיש קשר בין ההפרה לבין התנאי המקפח- הדבר עשוי להועיל ללקוח במידה שהוא המפר.

בנוסף, תנאי מקפח בחוזה אחיד- עלול להצדיק בקשה לתובענה ייצוגית למחיקת התנאי ולהטיל פיצויים. כפי שקרה לבזק בינלאומי ב ת"צ 37311-11-15 מיכאל רוזן, משרד עורכי דין נ' בזק בינלאומי בע"מ (פורסם בנבו 13.3.19)

המגמה בחוק החוזים האחידים, להגן על הלקוח החלש- מעוגנת גם בסעיף 25ב(1) לחוק החוזים- שקובע כי כאשר יש לסעיף 2 פרשנויות סבירות- תיבחר הפרשנות שהיא לרעת הצד שניסח את החוזה - כלל שתמיד יהיה לרעת הצד החזק בחוזה אחיד.

כספק יש להתייעץ עם עורך דין, טרם מעצבים חוזה על מנת שלא יהיו בו תנאים שחורגים מהחוק .

כלקוח מומלץ לקרוא בעיון את החוזה, ובחוזים עבור מוצרים/שירותים משמעותיים בהחלט מומלץ להתייעץ עם עורך דין וכמובן שגם בעת חשש להפרה או קיפוח זכויות.

Comments


bottom of page