Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

תשלום תכוף – מקדמה על חשבון הפיצויים.סעיף 5 לחוק חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975. קובע

5. (ב) מי שחייב בפיצויים לפי חוק זה ישלם, כחלק מהם, לנפגע או למי מהתלויים בו, תוך 60 ימים מקבלת דרישתו בכתב –

(1) הוצאות שהוציא הנפגע לצרכי ריפויו, לרבות הוצאות אישפוז בבית חולים;

(2) תשלומים חדשיים שיהיה בהם כדי לספק, עד להחלטה הסופית בענין הפיצויים, את צרכי ריפויו של הנפגע וסיעודו ואת צרכי מחייתו ומחיית בני משפחתו שפרנסתם עליו או את צרכי מחייתם של התלויים בו, לפי הענין; התשלומים לצרכי מחיה ייקבעו תוך התחשבות בהכנסתו של הנפגע עובר לתאונת הדרכים, ובלבד שאם הכנסתו עלתה על ההכנסה המרבית תילקח בחשבון ההכנסה המרבית בלבד.

ראשית , סדר הפעלות דיי ברור מלשון החוק, ראשית, יש להגיש תביעה לתשלום תכוף לחברת הביטוח או "קרנית", שמטרת תשלום התכוף הוא לספק הוצאות לצורכי בריפוי בעבר, ותשלום צרכים עבור מחייה, ריפוי וסיעוד עבור הנפגע ומשפחתו- תוך התחשבות בהכנסתו של הנפגע, לפני התאונה- אך עד שילוש השכר הממוצע במשק, שהיא תקרת השכר לפי החוק הנ"ל .

שנית, אם עברו 60 ולא התקבל תשלום. יש להגיש את התביעה לבית המשפט. כאשר התביעה העיקרית טרם הוגשה, הבקשה תוגש לבית המשפט השלום לפי הסמכות המקומית- וכאשר התביעה כבר הוגשה, הבקשה תוגש לאותו בית משפט שמנהל את התביעה העיקרית.

יש לשים לב שהסוף של סעיף קטן 2 קובע שהפיצויים ייקבעו, " תוך התחשבות בהכנסתו של הנפגע לפני התאונה" – אך משפט זה לא אומר שהתשלום התכוף יהיה זהה להכנסה לפני התאונה- ואף רחוק מזה. לכן יש לבסס את צרכי הריפוי, סיעוד ומחייה במסמכים וקבלות מתאימות.

צריך לדעת גם שיש אפשרות תיאורטית, שבמידה ולא ייפסקו פיצויים מעל גובה התשלומים התכופים או שהתביעה תידחה או תתבטל/ לא תוגש, הנפגע יצטרך להחזיר אותם.

במידה והתביעה תתברר וייפסקו פיצויים- מה קורה ברוב המקרים שמתקבל תשלום תכוף, התשלומים יתקזזו מסכום הפיצויים הסופי.


התוכן הנ"ל מהווה תוכן שיווקי ולא ייעוץ משפטי- השימוש באחריות המשתמש בלבד.


0 comments

Comments


bottom of page